Volební program Koalice pro Českou republiku na léta 2006 – 2010

 

!!!   ZLEVNÍME A ZFUNKČNÍME STÁT   !!!

 

 

Ústavu změníme v těchto bodech

 

 

Budeme iniciovat přípravu nové ústavy navazující na demokratické ústavy z dob před nástupem totalitních režimů.

Protože v tomto volebním období bude volen nový president ČR, podle dnes platné ústavy; ve smyslu výše uvedeného navrhne KpČR v případě prosazení přímé volby presidenta jako svého kandidáta pana Pavla Holbu (předsedu KAN). Nebude-li prosazena přímá volba presidenta, nezúčastní se KpČR v r.2008 volby presidenta v Parlamentu.

 

KpČR bude prosazovat, aby dnešních 15 ministerstev

 

 1. Ministerstvo dopravy     

 2. Ministerstvo financí         

 3. Ministerstvo informatiky

 4. Ministerstvo kultury                

 5. Ministerstvo obrany České republiky       

 6. Ministerstvo práce a sociálních věcí

 7. Ministerstvo pro místní rozvoj                   

 8. Ministerstvo průmyslu a obchodu     

 9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     

10. Ministerstvo spravedlnosti       

11. Ministerstvo vnitra          

12. Ministerstvo zahraničních věcí      

13. Ministerstvo zdravotnictví       

14. Ministerstvo zemědělství     

15. Ministerstvo životního prostředí

 

bylo redukováno, přestrukturováno a sloučeno tak, že zůstane jen 9 ministerstev..

 

1) ministerstvo financí

-       dosáhneme, že státní rozpočet se nejpozději do r.2010 stane rozpočtem vyrovnaným 

-       ČR splní podmínky EU tak, aby bylo Euro českou měnou nejpozději do konce tohoto volebního období (2010)

-       zajistíme důrazné vybírání daní od velkých firem, včetně nekompromisních trestů pro daňové neplatiče

-       po celé volební období se nezvýší daňové zatížení občanů či podnikatelských subjek-tů „ani o korunu“ (přesněji řečeno ani o promile)

-       zprůhledníme a zjednodušíme daňový systém

-       zrušíme daňové prázdniny zahraničním společnostem a obchodním řetězcům

-       zrušíme minimální daň pro podnikatele

-       zrušíme registrační pokladny

2) ministerstvo spravedlnosti    

-       zpřísníme tresty za porušování zákonů, výkon trestu musí být odstrašující

-       podporujeme alternativní tresty (trestat nejen odnětím svobody)

-       vězeň nahradí náklady spojené s pobytem ve vězení ještě v průběhu výkonu trestu

-       budeme prosazovat rychlé a účinnější vymáhání práva

-       právo nesmí být v rozporu s morálkou

3) ministerstvo ozbrojených a záchranných složek

-       armáda bude jen pro bojeschopné

-       armádní rozpočet se nebude automaticky navyšovat, ale bude se udržovat vysoká profesionalita vojáků

-       za jmenování a odvolávání policejního ředitele či náčelníka generálního štábu bude odpovědný ministr (dosud odpovídá vláda)

-       snížíme počet důstojníků a generálů tak, aby odpovídal velikosti profesionalizované armády

-       začleníme městské policie jako zvláštní útvar do Policie ČR (strážníci městské policie budou ve služebním poměru Policie ČR)

-       sloučením armádního a policejní sboru dosáhneme zvýšení bezpečnosti občanů ČR

 

4) ministerstvo zahraničí

-       aktivně působit tak, aby i orgány EU byly levnější, funkčnější

-       chceme razantněji hájit zájmy ČR, českých firem a drobných živnostníků v EU

-       v zahraniční politice se ČR začne chovat jako suverénní stát, nepodbízejme se zahraničním podnikavcům

-       preferujeme bezvízový styk mezi všemi demokratickými státy, na uloženou vízovou povinnost našim občanům budeme reagovat opatřením se stejnými podmínkami pro udělení víza

5) ministerstvo ochrany prostředí, zemědělství a lesnictví

-       namísto neustálých novelizací zákonů budeme prosazovat dodržování po r. 1990 přijatých ekologických zákonů – posilováním prestiže České inspekce životního prostředí

-       zrušíme ochranné pásmo kanálu Dunaj-Odra- Labe

-       dokončíme restituce nemovitostí

-       stejné podmínky pro naše zemědělce ve srovnání se zemědělci z EU

-       stop geneticky upraveným rostlinám (včetně dovozu)

-       zrušíme Pozemkový fond

6) ministerstvo dopravy, infrastruktury, obchodu a průmyslu

-       stát bude intenzivně investovat do oprav železničního svršku a celého vozového parku Českých drah

-       postavíme kontejnerová překladiště pro zvýšené využití železnice

-       zrychlíme výstavbu dálniční sítě

-       budeme pokračovat ve výstavbě silničních obchvatů měst

-       podpora zahraničních investic se nebude konat na úkor podpory drobných českých podnikatelů

-       v tržní ekonomice bez přívlastků je pro nás neprominutelným závazkem dodržování práva a morálky

-       budeme intenzivně podporovat rozvoj městské a příměstské hromadné dopravy

7) ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí

      -    věk odchodu do důchodu se nebude  zvyšovat

-       výše důchodu bude záviset na počtu odpracovaných let a výši odvodů do fondu sociálního zabezpečení

-       zvýhodníme účast na soukromém individuálním důchodovém připojištění

-       budeme usilovat o snížení počtu zdravotních pojišťoven

-       základní zdravotní péče bude poskytována z veřejného zdravotního pojištění

-       založíme možnost individuálního soukromého zdravotního připojištění

-       budeme pravidelně valorizovat platby státu za státní pojištěnce

-       zavedeme minimální poplatky za nezdravotnické služby při hospitalizaci pacientů

-       zajistíme systém péče o nemocné seniory

-       sjednotíme systém výběru zdravotního a sociálního pojištění

-       budeme podporovat vznik sítě nemocnic pracujících v neziskovém režimu do úrovně bývalých okresních nemocnic

 

8) ministerstvo školství, kultury a vědy

-       oproti armádě, ve školství a vědě bude docházet k neustálému růstu výdajové části rozpočtu

-       větší podporu zajistíme učňovskému školství

-       na opravu státních kulturních a technických památek půjde ze státního rozpočtu ročně nejméně 5 mld. korun

-       vědci sami vědí jak zprůhlednit tok peněz do naší vědy – podle nich se zařídíme

-       zdůrazňovat budeme klasický přístup k výuce oproti výchově manažerů s prázdnými hlavami

-       zastavíme likvidaci škol v malých obcích proti vůli obecní samosprávy

9) ministerstvo veřejné správy, informatiky a sdělovacích prostředků

-       posílíme příjem obcí a krajů přímým výběrem daní

-       ministerstva nebudou mít pobočky v krajích

-       99% osobních a životních záležitostí si občan vyřídí ve své obci (pověřené) či na kraji

-       podpoříme činnost dobrovolných hasičů a dalších dobročinných organizací

-       budeme všestranně podporovat tělovýchovu a amatérský sport

 

Další kroky programu:

-       zprivatizujeme veškerá odpočinková zařízení v majetku státu včetně rekreačních středisek parlamentu

-       podpoříme sbírku na postavení pomníku dr. Milady Horákové, nejvýznačnější Češce 20. století, a dalších obětí komunistického režimu

-       navrhujeme stanovit plat poslance a senátora na dvojnásobek průměrné mzdy v ČR

-       zrušíme příspěvek státu politickým stranám za hlasy voličů a za mandáty

-       za účast ve volbách se nebude platit

-       veřejné sdělovací prostředky budou rovnoměrně umožňovat přístup všem registrovaným politickým stranám a hnutím

-       zrušíme 5 % hranice vstupu do zastupitelských sborů – tímto naplníme ústavní zásadu rovného hlasovacího práva

-       zrušíme povinnost pro zaměstnavatele platit zaměstnanci prvních 14 dnů nemocenské

 

 

 

Koalice pro Českou republiku

 

V Pardubicích dne 22. dubna 2006